Knowledge

ราคา
Business TipsNews

7 เทคนิคการตั้งราคา เพื่อผู้ประกอบการรายใหม่

อีกหนึ่งปัจจัยที่มักทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ตกม้าตายตั้งแต่เริ่ม คือ การตั้งราคาไม่ว่าจะเป็น สินค้า บริการ ฯลฯ ในทุกธุรกิจต้องมีการกำหนดราคาไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม การตั้งราคาถือเป็นด่านแรกที่ผู้ประกอบการายใหม่ต้องตีโจทย์ข้อนี้ให้เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุดแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปหากรู้ว่าอะไรที่มีผลต่อการกำหนดราคา 7 เทคนิคการตั้งราคา เพื่อผู้ประกอบการรายใหม่
ความรับผิดชอบต่อสังคม
KnowledgeNewsSME News

ซีพี รั้งอันดับสุดท้ายหมวดค้าปลีก ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

1Like1Vote รายงานผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจทางด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ใน 41 บริษัทองค์กรธุรกิจ ภายใต้ 5 อุตสาหกรรมหลัก
1 2 3 322
Page 1 of 322