Please assign a menu to the primary menu location under MENU

Lifestyle

คุณรู้จักพร้อมเพย์ ดีแค่ไหน ??

แชร์

คุณรู้จักพร้อมเพย์ ดีแค่ไหน ??

เรียกว่าเป็นกระแสตื่นตัวในวงการการเงิน สำหรับการปรับโฉมการรับจ่ายชำระเงินของเมืองไทย ที่นำระบบพร้อมเพย์มาใช้ โดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมเป็นต้นมา ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งงัดแคมเปญดึงลูกค้ากันสุดฤทธิ์ แล้วคุณล่ะเข้าใจระบบพร้อมเพย์มากน้อยแค่ไหน วันนี้เรานำความรู้เรื่องพร้อมเพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทยมาฝาก เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณตัดสินใจในการใช้งาน

พร้อมเพย์ คืออะไร ?
พร้อมเพย์ เป็นบริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ใช้ในการโอนเงินและรับเงิน เป็นบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิม ที่ให้ประชาชนเลือกใช้ได้และทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้น เพราะระบบพร้อมเพย์จะใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินแทนได้ ทำให้สะดวกและง่ายต่อการจดจำ จากเดิมที่ต้องรู้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารจึงจะโอนเงินให้ได้
พร้อมเพย์จึงเป็นบริการทางเลือกให้กับประชาชน โดยทุกคนไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน แต่ผู้ที่มีการโอนเงินรับเงินบ่อย ๆ ควรมาลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์ เพราะจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาก

ทำไมต้องมีพร้อมเพย์?
เพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการโอนและรับเงินให้ประชาชน และช่วยลดความเสี่ยงในการถือเงินสดที่อาจสูญหาย ลดภาระและต้นทุนในการบริหารจัดการและพิมพ์ธนบัตรของประเทศ ในระยะต่อไปรัฐบาลจะดูแลประชาชนด้านสวัสดิการโดยจ่ายเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์ด้วย ทำให้ประชาชนได้รับเงินรวดเร็วและทั่วถึง

ประชาชนได้อะไร ?
ประชาชนมีทางเลือกในการใช้บริการโอนเงินมากขึ้นและสามารถใช้พร้อมเพย์ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินค่าเล่าเรียน ค่าบริการต่าง ๆ หรือการจ่ายค่าอาหาร และที่สำคัญด้วยค่าบริการที่ถูกลงกว่าบริการโอนเงินแบบเดิม โดยเฉพาะการโอนเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่ว่าจะโอนไปยังธนาคารไหน หรือ ณ จุดใดในประเทศ ถ้าโอนจำนวนมากขึ้นก็มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บบ้าง แต่มีเพดานไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ

แสดงความคิดเห็น