Financial Servicesข่าวการเงินข่าวอัตราสินเชื่อบทความอัตราสินเชื่อสินเชื่อแนะนำอัตราสินเชื่อ

สินเชื่อธนาคารออมสิน เพื่อผู้ประกอบการรายใหม่

สินเชื่อธนาคารออมสิน
แชร์

สินเชื่อธนาคารออมสิน เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินหมุนเวียน ตัวช่วยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจ รายใหม่ โดยให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อใช้เป็นเงินทุน หรือเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจอาชีพ

วงเงินกู้

 • ให้กู้ได้ตามความจำเป็น ความเป็นไปได้ของธุรกิจ และความสามารถ ในการชำระคืนรายละไม่เกิน 200,000 บาท

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน

 • เอกสารผู้กู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ประกาศนียบัตร ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของธุรกิจ / แผนงานการดำเนินธุรกิจ

บุคคลค้ำประกัน

 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นข้าราชการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป หรือพนักงานรัฐ วิสาหกิจหรือพนักงานองค์การของรัฐที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 2 คน

เอกสารผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำ และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานองค์การของรัฐ

การชำระคืน

 • ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์) หรือหลักประกันตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ส่วนราชการรับรองแล้วหรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการ
 • ไม่เป็นลูกค้าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน หรือโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวในขณะยื่นกู้
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน
 • ประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

จุดเด่นของบริการ สินเชื่อธนาคารออมสิน

 • เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพ
 • ให้กู้ได้ตามความจำเป็น ความเป็นไปได้ของธุรกิจ

ระยะเวลาการชำระ

 • สมุดฝากเงินออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ
 • ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • หลักประกันตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.gsb.or.th

อ่านเรื่อง: สินเชื่อเพื่อ SMEs จากธนาคารกรุงเทพ

แสดงความคิดเห็น