Business TipsDid You Know

จ้างงานผู้สูงวัย หักภาษีรายจ่ายได้ 2 เท่า ของค่าจ้างจริง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

จ้างงานผู้สูงวัย
แชร์

“ผู้สูงอายุ” กับการจ้างงาน ปัญหาที่หลายๆคนพบเจอ

ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการไม่กล้าจ้างงาน เนื่องจากกลัวว่าผู้สูงอายุจะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ หรือบางที่อยาก จ้างงานผู้สูงวัย แต่ติดตรงที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีพนักงานไม่กี่คน กฎหมายอนุญาติให้จ้างงานผู้สูงอายุไม่เกิน 10% ของพนักงานทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาของการจ้างงานผู้สูงอายุในปัจจุบัน

ทั้งนี้การลดหย่อนภาษี 2 เท่านี้ ผู้จ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำค่าจ้างไปเป็นรายจ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 2 เท่าของค่าจ้างจริง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ จ้างงานผู้สูงวัย

  1. ผู้สูงอายุ ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  2. ถือสัญชาติไทย
  3. เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
  4. ไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างผู้สูงอายุดังกล่าวหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
  5. ค่าจ้างรายจ่ายพนักงานผู้สูงอายุทั้งหมดต่อคนต้องไม่เกิน 15,000 บาท / เดือน
  6. จำนวนการว่าจ้างผู้สูงอายุต้องไม่เกิน 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

กฎหมายประกาศใช้วันที่ 2 มีนาคม 2560

[บทความทั้งหมด] | [คลิปรายการทั้งหมด]

แสดงความคิดเห็น