3กลยุทธ์Business TipsKnowledge

SMEs ต้องรู้กลยุทธ์อะไรบ้าง ก่อนเจาะตลาดต่างชาติ

เจาะตลาดต่างชาติ
แชร์

ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ อาจต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง  เมื่อมีการทำแผนการตลาด ควรคำนึงถึงลูกค้า คู่แข่ง และงบประมาณทางการตลาดด้วย โดยก่อนที่ผู้ประกอบการจะขยายตลาดหรือ เจาะตลาดต่างชาติ ควรทำความรู้จักกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการส่งออก ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์การสร้างตลาดหรือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด

เป็นการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งขัน ด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอที่ดีกว่า หรือเหนือกว่าคู่แข่งขัน รวมทั้ง สื่อสารถึงประโยชน์และคุณค่าต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์การวิเคราะห์ฤดูการขาย

เน้นการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า และวิเคราะห์ฤดูการซื้อของลูกค้า รวมทั้ง แนะนำการขายให้ลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า

กลยุทธ์วิเคราะห์คู่แข่งขัน

เป็นการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน โดยการสำรวจว่าคู่แข่งดำเนินการค้ากับลูกค้าอย่างไร

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

ต้องจำแนกสายผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่ขายดี หรือที่ต้องการขาย เพื่อพิจารณาสินค้าตามความเหมาะสมของลูกค้า จากนั้นจึงตรวจสอบและประเมินผลการขาย นอกจากนี้ ควรทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์

เน้นการสร้างชื่อแบรนด์ โดยหาเอกลักษณ์แสดงตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ในระยะเวลาอันสั้น และเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง จากนั้นจึงทำการประเมินผล

กลยุทธ์ราคา

เป็นการกำหนดราคา โดยต้องเป็นราคาที่สามารถลดได้ เพราะหากลดราคาไม่ได้อาจทำให้ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า

กลยุทธ์กระจายสินค้า

และการครอบคลุมตลาด โดยการเจาะตลาดลูกค้าให้ครบทุกตลาด ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ กำหนดและวางแผนวิธีการขายเพิ่ม หลังจากนั้น ตรวจสอบและประเมินผล

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

เป็นกลยุทธ์ที่ใช้การส่งเสริมการตลาดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าสนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า โดยใช้วิธี Up and Cross Sale วิเคราะห์ตลาดถึง 3 อันดับแรกของสินค้าที่ขายดี และแนะนำลูกค้า

กลยุทธ์การตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า

เป็นการสรุปคำถามของลูกค้ารายสัปดาห์ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาร่วมกัน และทดลองปฏิบัติในการโต้ตอบลูกค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

กลยุทธ์การส่งข่าวสาร

เป็นการสื่อสารถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ทำโดยกำหนดข้อมูลกลางในการสื่อสารกับลูกค้าทุกเดือน โดยเน้นการแจ้งข่าวที่เป็นประโยชน์

กลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณา

เป็นกลยุทธ์เพิ่มยอดขายผ่านการเชิญชวนให้เกิดการซื้อผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น สื่อโทรทัศน์  สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล

กลยุทธ์การออกงานแสดงสินค้า

เพื่อหาลูกค้าใหม่ แนะนำสินค้าใหม่ และพบปะลูกค้าเดิม

โดยทุกกลยุทธ์ที่นำเสนอมานั้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำธุรกิจของตนเอง โดยสามารถเลือกใช้ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลดีต่อธุรกิจต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น