Breaking NewsNewsSME News

ปลื้ม 3 สินค้าจีไอ ยอดขาย 70 ล้าน

สินค้าจีไอ
แชร์

3 สินค้าจีไอ ยอดขาย 70 ล้าน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมได้นำผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอ หรือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของไทย 5 รายจาก 3 สินค้า ได้แก่

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เข้าร่วมเจรจา จับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออกเมื่อเร็วๆ  นี้ พบมียอดสั่งซื้อข้าว GI ไทยมูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ  หรือประมาณกว่า 70 ล้านบาท

ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกรมในการส่งเสริมสนับสนุนสินค้า GI ไทยออกไปสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างข้าว โดยการเจรจาซื้อขายในงานนี้เพียงงานเดียว มียอดขายข้าว GI ไทยทั้ง 3 ประเภทรวมกันมากถึง 70 ล้านบาท ซึ่งกรมยังคงเดินหน้าผลักดันให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กรมจะเดินหน้าผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้า GI มีการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ให้ได้เพิ่มขึ้น และผลักดันให้เข้าสู่ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เพราะสามารถช่วยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่เดิมขายข้าวเพียงกิโลกรัม (กก.) ละ 40 บาท และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้นถึง กก.ละ 100 บาท

แสดงความคิดเห็น