Breaking NewsFinancial ServicesNewsSME Newsข่าวการเงิน

ธ.ก.ส. จัด 3 โครงการแก้ปัญหา “หนี้นอกระบบ” สานฝันคนจนหมดประเทศ

หนี้นอกระบบ
แชร์

ธ.ก.ส. เร่งแก้ปัญหา “หนี้นอกระบบ”

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบ สำหรับผู้มีรายได้น้อยให้กับผู้บริหาร ธ.ก.ส. และได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมมอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 300 รายด้วย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 พบว่า เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน 3,322,214 ราย และมีหนี้นอกระบบ 460,487 ราย เฉลี่ยแต่ละรายมีหนี้สูงถึง 59,695 บาท

ธ.ก.ส. ได้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้มากขึ้น ทั้งการปล่อยสินเชื่อ ช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ซึ่งเน้นแก้ไขปัญหาผ่านกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน รวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพการหารายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบและดำรงชีพได้อย่างปกติสุข

นายอภิรมย์กล่าวต่อว่า ธ.ก.ส.ได้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วทั้งสิ้น 516,526 ราย วงเงิน 43,440 ล้านบาท ล่าสุดได้บูรณาการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบผ่าน 3 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินตาม นโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและฉุกเฉิน
  2. โครงการที่ปรึกษาทางการเงินภาคครัวเรือน โดยจะพัฒนาศักยภาพผู้นำกองทุนหมู่บ้าน 2,000 คน และผู้นำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2,160 คน ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงินหรือแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร
  3. โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ มาเป็นหนี้ในระบบธนาคารแล้ว สามารถประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบเดิม และให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอแก่การชำระหนี้และการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน

อ่านเรื่อง เก็บไว้กันฉุกเฉิน แหล่งปล่อยกู้ท้องถิ่น “พิโกไฟแนนซ์” แบบถูกกฎหมายทั่วประเทศ

Credit images | matichon.co.th

แสดงความคิดเห็น