Breaking NewsFinancial ServicesNewsSME Newsข่าวการเงิน

SME Bank ตั้งศูนย์เคลียร์ปัญหาคาใจผู้ขอสินเชื่อ ผ่านสายด่วน 1357

ขอสินเชื่อ
แชร์

SME Bank ตั้งศูนย์เคลียร์ปัญหาคาใจผู้ ขอสินเชื่อ

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการติดตามการยื่น ขอสินเชื่อ ผ่านสายด่วน Call Center 1357 เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ปล่อยสินเชื่อและตอบคำถามปัญหาให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นขอสินเชื่อธนาคารผ่านโครงการต่างๆ และกองทุนสินเชื่อภาครัฐตามที่ธนาคารได้รับมอบหมาย จากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs  ทั่วประเทศ ประกอบด้วย กองทุนพัฒนา เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม วงเงินกองทุน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพียง 1% กองทุนฟื้นฟู SMEs ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว) วงเงิน 2,000 ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย และสินเชื่อต่างๆ ของธนาคาร

ธนาคารได้ตั้งศูนย์ติดตามสินเชื่อ “เคลียร์ คัท ชัดเจน” ผ่านสายด่วน 1357 กด 1 สำหรับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กด 2 กองทุนฟื้นฟู SMEs ของ สสว. และ กด 3 โครงการสินเชื่อต่างๆ ของธนาคาร พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

“จากการลงพื้นที่ ได้รับคำถามจากผู้ประกอบการหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการยื่นขอสินเชื่อ เช่น จะอนุมัติ เมื่อไร ยื่นแล้วจะผ่านไหม อนุมัติแล้วจะเบิกได้เมื่อไร ทำไมถึงล่าช้า ติดปัญหาตรงไหน อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งคำถามเหล่านี้ทราบดีว่าเป็นปัญหาคาใจของ ผู้ประกอบการ SMEs มาตลอด ดังนั้น ศูนย์ติดตามสินเชื่อ เคลียร์ คัท ชัดเจน จะตอบคำถามได้ตรงประเด็น ถูกต้อง และรวดเร็ว เบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเป็นผู้ให้บริการข้อมูล และตอบคำถาม ผู้ประกอบการ เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความสุจริต และโปร่งใสในการทำงานทุกขั้นตอน”

การจัดตั้งศูนย์ติดตามสินเชื่อดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นขอสินเชื่อ กับธนาคารคลายความกังวลใจ เพราะทุกคำถามจะต้องเคลียร์ให้ชัดเจน ผู้ประกอบการเองก็จะได้รู้ถึงความคืบหน้าเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันศูนย์ฯ แห่งนี้ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำไปพร้อมกันอีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็น