Breaking NewsNewsSME News

กรมสรรพากร ให้ร่วมส่งข้อมูลภาพถ่ายแชร์โลเคชั่น กิจการที่ไม่เสียภาษี

กรมสรรพากร
แชร์

สรรพากร ประกาศให้ประชาชนร่วมส่งข้อมูล ภาพถ่าย แชร์โลเคชั่น เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี

เว็บไซต์ กรมสรรพากร ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนร่วมส่งข้อมูล ภาพถ่าย และแชร์โลเคชั่น เพื่อแจ้งเบาะแสข้อมูลแหล่งภาษี และสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี เช่น กิจการเปิดใหม่ กิจการที่ออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง หรือไม่ออกใบกำกับภาษี กิจการที่มีการซื้อขายใบกำกับภาษี กิจการE-Commerce กิจการที่หลีกเลี่ยงภาษี โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  • ช่องทางการแจ้งเบาะแส/หรือข้อมูลแหล่งภาษีผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร มีวัตถุประสงค์เพื่อการรับแจ้งข้อมูลเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี
  • การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแหล่งภาษี เป็นเพียงการแจ้งข้อเท็จจริงที่ผู้แจ้งเบาะแสฯ ได้พบเห็นหรือได้ทราบเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแหล่งภาษี ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ แก่ผู้แจ้งเบาะแสฯ ในการติดตามผลการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่หรือกรมสรรพากร
  • การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแหล่งภาษี ผู้แจ้งเบาะแสฯ ต้องแจ้งข้อเท็จจริงที่พบเห็นหรือได้รับทราบเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ซึ่งจะต้องไม่มีเจตนาอันเป็นการให้ร้ายบุคคลอื่น โดยการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือกลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นต้องถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบภาษีจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนั้น
  • การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเจตนาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นมีความผิดความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559
  • เนื้อหาและข้อมูลที่แจ้ง รวมถึงข้อมูลในส่วนของผู้แจ้งเบาะแสฯ ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับของทางราชการ ผู้แจ้งเบาะแสฯ จะได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซท์กรมสรรพากร

เฟสบุ้กกรมสรรพากร

แสดงความคิดเห็น