Knowledge

ท่องแล้วรวยกับ 5 คาถาเรียกทรัพย์ สวนกระแสเศรษฐกิจไม่ดี

คาถาเรียกทรัพย์
แชร์

เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าไม่ค่อยมี ค้าขายก็ลำบาก ตามมาด้วยปัญหาทางเงินจะหัดไปพึ่งใครก็มืดมน แต่ปัญหานี้จะหมดไป กับ 5 คาถาเรียกทรัพย์ ดังนี้

1 คาถาเงินล้าน หลวงพ่อ ฤาษี ลิงดํา วัดท่าซุง

ตั้งนะโม 3 จบ
นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

2 คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
ตั้งนะโม 3 จบ
“พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ” (1 จบ)

“วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา 
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม” (จะสวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบก็ได้)

ให้สวดเวลาตื่นนอน ก่อนนอน หรือใส่บาตร รวมถึงเวลาค้าขาย ก็สามารถสวดได้เช่นกัน

3 คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก

ตั้งนะโม 3 จบ

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เกรัตสะ พระพุทธชิตา
สัพพโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุ เม

สวดภาวนาเพื่อขอโชคขอลาภ และทำมาหากินให้ร่ำรวยๆ

4 คาถาเรียกเงินเข้าร้าน

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

“โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง  มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง”

หากสวดทุกวัน เพื่อให้เรียกเงินเรียกทองเข้าร้าน จะได้ร่ำรวยๆ

5 คาถามเรียกลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา
พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ
อิติมีมา นะมามิหัง

สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ จะเรียกทรัพย์โชคลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์

การสวดมนต์ภาวนา นอกจากจะช่วยเรื่องโชคลาภและ การการสวดมนต์ภาวนา จะช่วยให้ มีสมาธิ สติปัญญา ในแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดั่งคำพระที่บอกไว้ว่า สติมาปัญญาเกิด สาธุ

แสดงความคิดเห็น