SME News

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็น “เสียงบ่น” คนไทยมีเรื่องอะไรมากที่สุด

สวนดุสิตโพล
แชร์

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชนประเทศไทยในหัวข้อ “เสียงบ่น” ของคนไทย ณ วันนี้ จากแบบสำรวจสรุปได้ว่า ประเทศไทย ณ วันนี้ ยังต้องเผชิญอยู่กับปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สร้างความวิตกกังวลและ ความหนักใจให้กับรัฐบาลและประชาชนอย่างมาก  ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการดำรงชีวิต การเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ต่อไปได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน จากจำนวนทั้งสิ้น 1,334 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1.“5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนบ่น ณ วันนี้ พร้อมบอกสาเหตุ และแนวทางแก้ไข

อันดับ 1 เศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้ 63.46%

สาเหตุที่บ่น เพราะเศรษฐกิจซบเซา ภาระเยอะ ค่าใช้จ่ายสูง ข้าวของมีราคาแพง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ต้องกู้ยืม ฯลฯ

แนวทางแก้ไข  คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กระตุ้นการค้าการลงทุน ควบคุมราคาสินค้า ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ฯลฯ

อันดับ 2 การเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุด 40.59%

สาเหตุที่บ่น เพราะ กระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ เบื่อ มัวแต่ทะเลาะกัน ยังไม่มีเลือกตั้ง ไม่เป็นประชาธิปไตย ฯลฯ

แนวทางแก้ไข  คือ รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เห็นแก่บ้านเมือง มีการเลือกตั้ง  ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท างาน ฯลฯ

อันดับ 3 ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัว 32.39%

สาเหตุที่บ่น เพราะ เป็นภัยใกล้ตัว เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีหลายรูปแบบ รุนแรงมากขึ้น สังคมย่ำแย่ ยาเสพติดแพร่ระบาด ฯลฯ

แนวทางแก้ไข  คือ เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน กฎหมายเด็ดขาด เพิ่มสายตรวจทุกจุด ปลูกฝังจิตสำนึก ช่วยกันดูแล ฯลฯ

อันดับ 4 การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ทอ้งถิ่นยังมีอยู่มาก 31.75%

สาเหตุที่บ่น เพราะ มีข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง เป็นการเอาเปรียบประชาชน ไม่เป็นธรรม แก้ไม่หมด ประเทศไม่พัฒนา ฯลฯ

แนวทางแก้ไข  คือ ตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ไล่ออก ยึดทรัพย์ จำคุกตลอดชีวิต ไม่ช่วยเหลือปกป้องพวกพ้อง ฯลฯ

อันดับ 5 พฤตกิรรมของคนในสังคม แล้งน้ าใจ  23.44%

สาเหตุที่บ่น เพราะ คนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ใช้อารมณ์ ขาดสติ ใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด เป็นห่วงลูกหลาน ฯลฯ

แนวทางแก้ไข  คือ รณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนมีวินัย เคารพซึ่งกันและกัน พัฒนาการศึกษา มีคุณธรรม พ่อแม่มีเวลาให้ ฯลฯ

 

2.ประชาชนคิดว่ารัฐบาลน่าจะแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่? “โดยประชาชนส่วนใหญ่คาดว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ไขเสียงบ่นได้สำเร็จ”

อันดับ 1 การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ท้องถิ่นยังมีอยู่มาก

ไม่สำเร็จ 48.82% สำเร็จ 19.87% ไม่แน่ใจ 31.31%

อันดับ 2 การเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุด

ไม่สำเร็จ 45.14% สำเร็จ20.73% ไม่แน่ใจ34.13%

อันดับ 3เศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้

ไม่สำเร็จ 41.68% สำเร็จ24.41% ไม่แน่ใจ33.91%

อันดับ 4 ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัว

ไม่สำเร็จ 39.74% สำเร็จ27.15% ไม่แน่ใจ33.11%

อันดับ 5 พฤติกรรมของคนในสังคม แล้งน้ำใจ

ไม่สำเร็จ 36.36% สำเร็จ 30.91% ไม่แน่ใจ 32.73%

นี่ คือ เสียงจากประชาชนคนไทยจำนวน 1,334 คน ที่บ่นถึงความรู้สึกในวันนี้ และประชาชนส่วนที่เหลือมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง

ข่าวอื่นๆ คลิก

แสดงความคิดเห็น