Breaking NewsNewsSME Newsข่าว

เล็งอบรมการออมแรงงานนอกระบบ ใช้จ่ายอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้

แชร์

ทราบหรือไม่ว่าแรงงานนอกระบบของประเทศไทยมีมากกว่า 25 ล้านคน และผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคนในขณะนี้

ตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะภาคเอกชนของคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม หรือ E6 ได้ร่วมกับทาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าไปอบรมวิธีการออมของแรงงานนอกระบบทั้งหลาย โดยคุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำร่องอบรมการออมกับแรงงานนอกระบบที่ชุมชนพระประแดงเป็นอันดับแรก

 

ซึ่งพบว่า มีแรงงานนอกระบบทั้งในส่วนของแม่บ้าน วินมอเตอร์ไซค์รวมทั้งแม่ค้าและพ่อค้าทั้งหลาย ไม่ได้อยู่ในระบบของการทำงานทั่วไป เป็นจำนวนมาก โดยการอบรมจะสอนตั้งแต่การออมในรูปแบบต่างๆ การทำบัญชีครัวเรือน รวมทั้งการใช้จ่ายอย่างไรให้ไม่เป็นหนี้ พร้อมกับถอดบทเรียนวิธีการอบรมจากครั้งที่ผ่านมา เพื่อไปนำเสนอในชุมชนอื่นๆ

สำหรับตัวเลขที่น่าสนใจ พบว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ปี พ.ศ. 2557 พบว่า

ในช่วงหลังเกษียณ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพารายได้หลักจากบุตร (36.7%) และ การทำงาน (33.9%) มีเพียง 3.9% เท่านั้นที่พึ่งพารายได้จากเงินออม นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายหลักเกษียณ โดยคำนวนต่อปี จะต้องมีประมาณ 192,812/คน/ปี (16,068 บาทต่อคนต่อเดือน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณไปอีก 20 ปี (รวมอัตราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี) ปัจจุบันคนไทยมีวัยทำงานที่ออมเพียงแค่ 15 ล้านคน จาก 40 ล้านคน

 

แสดงความคิดเห็น