Financial ServicesLifestyleSME Newsข่าว

ผลสำรวจชี้ ผู้บริโภคพอใจบริการธนาคารรัฐฯ มากกว่าเอกชน

ธนาคาร
แชร์

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลโพล เรื่องความพอใจต่อบริการของ ธนาคาร จากการศึกษาตัวอย่างของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั้งสิ้น 1,153 ตัวอย่าง ระหว่าง 1 – 6 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา

พบว่า กว่าครึ่งหรือร้อยละ 50.3 ใช้บริการของธนาคารครั้งล่าสุดไม่เกิน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ร้อยละ 49.7 ใช้บริการครั้งล่าสุดเกินกว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความแตกต่างของการให้บริการ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.9 ระบุ คุณภาพบริการของธนาคารแต่ละแห่งแตกต่างกัน ในขณะที่ร้อยละ 38.1 ระบุไม่แตกต่างกัน

เมื่อถามถึงความผูกพันกับธนาคารที่ใช้บริการอยู่ในขณะนี้ เปรียบเทียบระหว่างลูกค้าธนาคารรัฐกับเอกชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.4 ของลูกค้าธนาคารรัฐมีความผูกพันกับธนาคาร มากกว่าลูกค้าธนาคารเอกชนที่ร้อยละ 75.0

นอกจากนี้ ที่น่าสนใจคือ ลูกค้าธนาคารรัฐ มีค่าคะแนนความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารเฉลี่ยสูงกว่า ลูกค้าธนาคารเอกชน เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน ลูกค้าธนาคารรัฐพอใจต่อบริการอยู่ที่ 8.75 คะแนน ขณะที่ ลูกค้าธนาคารเอกชน พอใจอยู่ที่ 8.42 คะแนน

ส่วนปัญหาการให้บริการของธนาคารที่ควรปรับปรุง พบว่า อันดับแรก  41.2 คือรอคิวนาน รองลงมาคือ ร้อยละ 38.5 ระบุ ไม่ยิ้มแย้ม หน้าบึ้ง พูดจาไม่ดี แสดงมารยาทไม่เหมาะสม ร้อยละ 36.7 ระบุ ตู้กดเงินน้อย ร้อยละ 28.4 ระบุพูดจาเสียงดัง ทำให้ลูกค้าที่อยู่เคาน์เตอร์ข้างๆ ได้ยิน ร้อยละ 11.3 ระบุ หลายขั้นตอนสินเชื่อ หนี้นอกระบบได้เงินเร็วกว่า ร้อยละ 8.3 ระบุปัญหาการโอนเงิน และปัญหาอื่นๆอีกร้อยละ 8.9

แสดงความคิดเห็น