InnovationKnowledge

ตอนที่ 40 วัคซีนสำหรับกุ้ง

แชร์

รายการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
ตอนที่ 40 วัคซีนสำหรับกุ้ง

ออกอากาศวันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 15.00-15.03 น.
โดยนักวิจัยนวัตกรรม ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แสดงความคิดเห็น