archiveการจัดอีเว้นท์

Columnist

Event ไทยในมุมมองใหม่ของภาครัฐ : เนตรนิภา สิญจนาคม

ใครจะรู้บ้างว่าการจัดงานอีเว้นท์มีความสำคัญกับภาครัฐหรือเอกชนมากกว่ากัน? การจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เราเห็นกันจนชินตา โดยมากจะเป็นการจัดงานที่เกิดจากองค์กรภาคเอกชนซึ่งต้องการที่จะสร้างแบรนด์ สร้างการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ สร้างยอดขาย รวมถึงสร้างกระ
Columnist

สร้าง Content จาก Event ส่งเสริมกิจการฝ่ายุคดิจิตอล : เนตรนิภา สิญจนาคม

ในปัจจุบันการทำการตลาดมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์ตลอดเวลา นักการตลาดพยายามอย่างหนักที่จะหายุทธวิธีที่จะเข้าถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภค ซึ่งกิจกรรมการตลาด (Marketing Event) ก็เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งที่จะสามารถสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้โดยตรง
Columnist

กลยุทธ์สำคัญที่ SME ควรรู้ของ Marketing Event : เนตรนิภา สิญจนาคม

การทำ Marketing Event สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ กลยุทธ์การทำการตลาดกับกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการตลาด อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันด้วยรูปแบบ แต่ปลายทางของเป้าหมายนั้นจะเป็นแนวทางเดียวกัน คือมุ่งเน้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ โดยเฉพ