NewsSME News

กระทรวงอุตฯ หนุน 3 ข้อเสนอ ขับเคลื่อน SMEs 4.0 ภาคตะวันออก

SMEs 4.0
แชร์

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ากากระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วมการประชุม “เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ภาคตะวันออก โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุม

SMEs 4.0

ในการประชุม ดังกล่าว ภาคเอกชน นำโดย ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ได้นำเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน SMEs ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 3 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย

SMEs 4.0

1.GAIN GO EEC (Green Auto Innovation Go EEC) หรือ การพัฒนานวัตกรรมยานยนต์สีเขียวสู่ EEC เป็นการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์, อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์, ยางพารา ด้วยการสร้างนวัตกรรมครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการผลิต, ผลิตภัณฑ์ และบุคลการ

2.Agro Industry Management Go EEC หรือ การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ EEC เน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร

3.Aviation Go EEC หรือ การสนับสนุนการบินสมัยใหม่ สู่ EEC ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่เน้นการยกระดับศักยภาพของ SMEs และ Start – up รวมทั้งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนทั้งห่วงโซ่อุปทาน รองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของสนามบินอู่ตะเภา

SMEs 4.0

ทั้งนี้ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า จากการร่วมพูดคุยภาคเอกชน และผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทางภาคเอกชน ได้นำเสนอ flagship ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก

SMEs 4.0

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ EEC กระทรวงฯ พร้อมที่ดำเนินการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยทั้ง 3 flagship จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (New – Growth Engine) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

พร้อมการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ EEC และจังหวัดในภูมิภาคตะวันออก รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในทุกมิติ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ คลิก

แสดงความคิดเห็น