Financial ServicesNewsข่าวการเงิน

การเคหะ-ธอส.หนุนเอกชนให้สินเชื่อสร้างที่อยู่อาศัย

แชร์

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All)”

มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อสานพลังประชารัฐสู่ความเข้มเข็ง กคช.จึงได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน

ล่าสุด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เข้าร่วมในส่วนของการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน โดย ธอส.จะเข้ามาสนับสนุนสินเชื่อโครงการผู้ประกอบการ (Pre Finance) และสินเชื่อรายย่อยของผู้บริโภค (Post Finance) ส่วน กคช.จะประกาศเชิญชวนภาคเอกชนร่วมพัฒนาโครงการเคหะประชารัฐ พร้อมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการคัดเลือกบริษัทฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและบริหารจัดการงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเหมาะสมทางกายภาพ และการเงินการลงทุน

อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติได้ประสานกับสถาบันการเงินของรัฐในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน ประเภทโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันแล้ว 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขณะเดียวกันมีภาคเอกชนให้ความสนใจประมาณ 30 ราย โดยการเคหะแห่งชาติจะจัดสัมมนาผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้

แสดงความคิดเห็น