Financial

ชี้ช่องรวย

ท่องเที่ยวชุมชน ‘แอ่งเล็ก’ Check-in ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

FacebookTwitterGoogle PlusLineกรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อน “ไทยนิยมยั่งยืน” พลิกโฉมนวัตกรรมโอทอป ยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน OTOP นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์การท่องเที่ยวชุมชน และ”สัมมนา Blogger พาทัวร์ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) วางแนวทางในการพัฒนาเพื่อนำประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ในส่วนของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รัฐบาลได้มีการสนับสนุนงบจำนวน 9,328,000,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนภารกิจโครงการไทยนิยมยั่งยืนดังกล่าว โดยเป้าหมาย เป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ การเชื่อมโยง OTOP กับการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และคนมีความสุข […]

ข่าวอัพเดท

โอกาสธุรกิจ

ขายของ

Smart Tech