Please assign a menu to the primary menu location under MENU

News

ครม.ไฟเขียว 2 พันล้าน ผุด “ฟิวเจอเรียม” สร้างแรงงานคนรุ่นใหม่สู่โลกอนาคต

ครม.อนุมัติ 2 พันล้าน เนรมิต “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานที่จำเป็นแห่งโลกอนาคต ใน 27 อาชีพ เผยสร้างบนพื้นที่กว่า   51 ไร่ ภายใน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปี 2564

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสร้าง “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” หรือ “ฟิวเจอเรียม” (Futurium) ภายใต้งบประมาณ2,076.37 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจน ทดสอบและพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้เหมาะกับอุตสาหกรรมที่จำเป็นของไทย และกำลังขาดแคลนในยุคปัจจุบันและอนาคต ใน 27 อาชีพ  คือ นักวางแผนระบบการจราจร วิศวกรเครื่องกล นักออกแบบอุตสาหกรรม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรหุ่นยนต์ นักควบคุมหุ่นยนต์ นักวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ นักวาง แผนการจัดการภัยพิบัติ เวชกิจฉุกเฉิน นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม วิศวกรพลังงาน วิศวกรพลังงานแสงอาทิตย์ นักพัฒนาพันธุ์พืช วิศวกรรมพันธุกรรม วิศวกรการเกษตรอัจฉริยะ นักวิศวกรรมชีวการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์คิดค้นยา นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร พ่อครัวอาหารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร นักออกแบบ 3 มิติ นักหัตถกรรมงานโลหะ นักแกะสลักไม้ วิศวกรการบินและอวกาศ ช่างเทคนิคการส่งข้อมูลข่าวสารและนักบิน

ทั้งนี้  ในศูนย์ฯดังกล่าวจะมีห้องทดลองปฏิบัติอาชีพ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและทดสอบ เพื่อให้ทดสอบและได้รู้ว่าตนเหมาะสมกับอาชีพใด และจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเดินไปตามความฝันของตน หรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กับการเลือกเส้นทางอาชีพ

นางอรรชกา กล่าวต่อว่า  ในศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ยังจะเป็นที่พัฒนาศักยภาพกำลังคนในอีก 8 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ประกอบด้วยการคมนาคมและการขนส่ง หุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติ จัดการภัยพิบัติ พลังงานทางเลือก การเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี อวกาศและการบินและนวัตกรรมไทย : เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การประดิษฐ์รถไฟฟ้าหรือเครื่องมือแขนกลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ การคำนวณ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีมาผสมผสานกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมกำลังคนของอนาคตประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไทยก้าวพ้นกับดับประเทศรายได้ปานกลาง

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า  ฟิวเจอเรียม จะสร้างขึ้นบนพื้นที่ 51 ไร่ ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   โดยนับเป็นครั้งแรกของไทยที่มีศูนย์ลักษณะดังกล่าว  ซึ่งจะดำเนินการรูปแบบการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) ทั้งด้านการก่อสร้าง ตกแต่งอาคารสถานที่ จัดทำโครงสร้างนิทรรศการและงานระบบบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนานิทรรศการบางส่วน ทั้งนี้ ให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561-2564  คาดสร้างเสร็จภายในระยะเวลา 39 เดือน หรือภายในปี พ.ศ.2564

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Response

ปิดโหมดสีเทา