Breaking NewsFinancial ServicesNewsSME Newsข่าวการเงิน

ธนาคารออมสิน แก้หนี้นอกระบบเพิ่ม เตรียมปล่อยกู้สูงสุดรายละ 5 หมื่น

หนี้นอกระบบ
แชร์

ธนาคารออมสิน แก้หนี้นอกระบบเพิ่ม เตรียมปล่อยกู้สูงสุดรายละ 5 หมื่น

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการแก้ หนี้นอกระบบ ว่ามีผู้มาติดต่อขอสินเชื่อแล้วกว่า 1.59 แสนราย คิดเป็น 74% ของเป้าหมาย โดยมีผู้ที่ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว 1.16 แสนราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 4,861 ล้านบาท มีคนที่ยื่นคำขอสินเชื่อและอยู่ระหว่างการพิจารณา 6,244 ราย ซึ่งธนาคารเตรียมเสนอกระทรวงการคลังขอให้พิจารณาขยายวงเงินปล่อยสินเชื่ออีก 5,000 ล้านบาท ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ พบว่า มีคนที่ยื่นขอสินเชื่อแต่ไม่ผ่านการพิจารณา 3.34 หมื่นราย ได้ยื่นขอสินเชื่อประเภทอื่น 3,370 ราย และมีผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ 3.2 หมื่นราย ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และฟื้นฟูความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาปล่อยสินเชื่อในโอกาสต่อไป

สำหรับเงื่อนการปล่อยกู้จะให้วงเงินต่อคนสูงสุดไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน ซึ่งถูกกว่าที่หนี้นอกระบบที่คิดสูงถึง 10-20% ต่อเดือน และยังมีระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้คืนไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

ขณะที่คุณสมบัติของผู้กู้ต้องลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสิน ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่มีคุณสมบัติไม่สามารถขอสินเชื่อประเภทอื่นของธนาคารออมสินได้ ขณะที่อายุผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ตลอดจนต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพหรือที่อยู่อาศัยแน่นอน

ทั้งนี้ มีผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนและผ่านคุณสมบัติกว่า 11.4 ล้านคน ที่แจ้งว่ามีปัญหาหนี้นอกระบบกว่า 1.2 ล้านคน คิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 6 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดธนาคารได้โอนเงินคืนลูกหนี้ชำระหนี้ดี ตามโครงการคืนดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยในสัดส่วน 30% ของดอกเบี้ยรับที่ได้จากลูกค้า จำนวนทั้งสิ้น 2.23 แสนราย เป็นเงิน 626 ล้านบาท เฉลี่ยต่อราย 2,802 บาท โดยจำนวนเงินสูงสุดต่อราย 12,002 บาท

แสดงความคิดเห็น