Breaking NewsNewsSME News

ดุสิตโพลชี้ คนไทยวันนี้กังวลเรื่องปากท้อง และของแพงมากที่สุด

ดุสิตโพล
แชร์

ดุสิตโพล ชี้ คนไทยเครียดเรื่องปากท้อง ความไม่เท่าเทียมและของแพงมากที่สุด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ ดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “10 อันดับความวิตกของคนไทยวันนี้” โดยสำรวจประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,273 คน ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า

อันดับ 1 ประชาชนมีความวิตกกังวลมากที่สุด คือ ชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้อง ค่าครองชีพสูง ของใช้แพง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย สังคมเหลื่อมล้ำ ฯลฯ

วิธีที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้คือ กินใช้อย่างพอเพียง ทำงานหารายได้เพิ่ม รัฐบาลช่วยเหลือ ฯลฯ

อันดับ 2 คือ เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนไม่ดี กระทบต่อทุกภาคส่วน ต่างชาติไม่ลงทุน ทำให้ประเทศไม่ก้าวหน้า ฯลฯ

วิธีแก้ รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน ยกเว้นภาษี เร่งจัดการเลือกตั้ง

อันดับ 3 เรื่อง อุบัติเหตุบนท้องถนน การจราจร เกิดเหตุบ่อยครั้ง มีความรุนแรงมากขึ้น คนใช้รถใช้ถนนมากขึ้น กฎหมายไม่รุนแรง ออกไปทำงานทุกวัน ฯลฯ

วิธีแก้ ช่วยกันรณรงค์ กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ขับ ขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท ฯลฯ

อันดับ 4 เรื่องการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งและความขัดแย้ง เพราะยังมีความขัดแย้ง การทุจริตคอรัปชั่น กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ อยากให้มีการเลือกตั้ง ฯลฯ

วิธีแก้ รัฐบาลดำเนินการตามโรดแมป จัดการเลือกตั้ง ปฏิรูปอย่างจริงจัง รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ฯล

อันดับ 5 โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพอนามัย มีโรคประจำตัว กระทบต่อการทำงาน ค่ารักษาพยาบาลสูง กังวลว่าไม่มีคนคอยดูแล ไม่อยากป่วย ฯลฯ

วิธีแก้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด กินอาหารมีประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 6 หน้าที่การงาน งานที่ทำ ธุรกิจ ค้าขาย เป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดี อาจมีการเลิกจ้าง ลดค่าแรง มีลูกค้าน้อยลง รายได้ลด ธุรกิจซบเซา ฯลฯ

วิธีแก้ ช่วยเหลือตนเอง หาจุดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่า ขยันทำงานมากขึ้น หารายได้เสริม ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

อันดับ 7 เรื่องสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ อากาศ เสื่อมโทรมลงทุกวัน มีคนบุกรุก ทำร้ายสัตว์ป่าและธรรมชาติ ทำให้โลกร้อน อากาศเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

วิธีแก้ กระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และไม่ทำลาย ฟื้นฟูผืนป่า รัฐเอาจริงเอาจังฯลฯ

อันดับ 8 เรื่องคุณภาพการศึกษาไทย มีผลต่อการพัฒนาประเทศ เป็นห่วงเยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไทยการศึกษารั้งท้าย ฯลฯ

วิธีแก้ ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ปรับโครงสร้างการศึกษา จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ฯลฯ

อันดับ 9 การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม สองมาตราฐาน มีข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในทางมิชอบ ไม่ยุติธรรม คนรวยกับคนจนแตกต่างกัน ฯลฯ

วิธีแก้ มีช่องทางร้องเรียน ดำเนินการอย่างจริงจัง มีบทลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม ช่วยกันสอดส่องดูแล ฯล

อันดับ10 เรื่องคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมสังคมเสื่อมโทรม คนเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ อารมณ์ร้อน มีพฤติกรรมรุนแรง โหดร้าย อาชญากรรมมากขึ้น ฯลฯ

วิธีแก้ การอบรมเลี้ยงดูที่ดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ มีแบบอย่างที่ดีให้เห็น ใกล้ชิดศาสนา ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น