Breaking NewsFinancial ServicesNewsSME Newsข่าวการเงิน

แห่กู้สินเชื่อ “1 เอสเอ็มอี 1 ตำบล” ใกล้เต็ม ธ.ก.ส.เล็งขยายเวลาต่ออีก 3 ปี

1 เอสเอ็มอี 1 ตำบล
แชร์

สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME ใกล้เต็ม ธ.ก.ส.เล็งขอขยายเวลากู้ต่ออีก 3 ปี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ปล่อยสินเชื่อ 1 เอสเอ็มอี 1 ตำบล จำนวน 62,000 ล้านบาท คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคมนี้ปล่อยครบทุกตำบล วงเงิน 72,000 ล้านบาท นับว่าวงเงินเกือบเต็มแล้ว จึงเตรียมเสนอบอร์ด ธ.ก.ส. ขยายโครงการออกไปอีก 3 ปี เพื่อปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีภาคเกษตร วงเงิน 50,000 ล้านบาท จากเดิมปล่อยกู้ 10 ล้านบาทต่อราย เพิ่มเป็น 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ช่วง 3 ปีแรก เนื่องจากมีกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรนับร้อยรายต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธ.ก.ส.เห็นชอบให้ธนาคารดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เพื่อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรืออาหารปลอดภัย (Food Safety) ได้มาตรฐานรับรอง หวังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชุมชน วงเงิน 5,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-ร้อยละ 1 กรณีลูกค้ารายคนร้อยละ 6 และ MLR-ร้อยละ 0.5 หรือประมาณร้อยละ 4.5 ปล่อยสินเชื่อได้ถึงปี 2564 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 มีรายย่อยแจ้งความจำนงขอฝึกอบรมอาชีพ เพื่อรับเบี้ยสวัสดิการเพิ่ม 100 หรือ 200 บาทต่อเดือน ขณะนี้ลงทะเบียนผ่าน ธ.ก.ส.แล้ว 2 ล้านบาท จากยอดทั้งหมด 4 ล้านราย หลังจากนี้เตรียมส่งหมอประชารัฐสุขใจลงพื้นที่แนะนำอาชีพ คาดว่าเริ่มฝึกอบรมเดือนพฤษภาคม เพื่อให้มีความรู้เพิ่มทั้งอาชีพเสริม อาชีพหลัก การค้าออนไลน์ และความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ส่วนโครงการ “สินเชื่อชะลอการขาย” แม้รัฐบาลชดเชยผลขาดทุนปี 2558/2559 แต่ปี 2559/2560 และปี 2560/2561 ต้องขอให้รัฐบาลชดเชยอย่างแน่นอน เนื่องจากราคาข้าวขยับสูงขึ้น จากเป้าหมายการรับจำนำยุ้งฉาง 1 ล้านตัน แต่มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการชะลอการขายขณะนี้เพียง 600,000 ตัน เนื่องจากขายข้าวในตลาดได้ราคาดีกว่า และแม้จะเข้าโครงการยังมีผู้ไถ่ถอนคืนในสัดส่วนสูงมากในปี 2560 และ 2561 จึงไม่จำเป็นต้องของรัฐบาลชดเชย

แสดงความคิดเห็น