Case StudyNewsSME News

สสอ. แนะ ผปก. อุตฯ ต้องปรับตัวนำหุ่นยนต์ทดแทนแรงงานต่างด้าว

แชร์

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สสอ.) แนะผู้ประกอบการไทยภาคอุตสาหกรรมเร่งปรับตัว นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในสายการผลิตแทนแรงงานต่างด้าว พร้อมก้าวสู่การใช้หุ่นยนต์เต็มรูปแบบทั้งระบบ และเร่งดำเนินการปัญหาแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ซึ่งจะเหลือแรงงานต่างด้าวลดน้อยลงส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อสายงานการผลิต

 

แสดงความคิดเห็น