Breaking NewsNewsSME News

ครม. เพิ่มเงินค่าฝากข้าวให้เกษตรกร ตันละ 1,000 บาท

ครม.
แชร์

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้มีการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/2562 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหรือสหกรณ์กลุ่มเกษตรชะลอการขายข้าวในช่วงผลผลิตล้นตลาด ที่ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำ

โดยเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางก่อนออกขาย พร้อมปรับราคาค่าฝากข้าวจากเดิมที่ให้สหกรณ์ตันละ 1,000 บาท และเกษตรกรได้รับตันละ 500 บาท เป็นให้เกษตรกรได้รับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ์ได้รับตันละ 500 บาท พร้อมยกเลิกการให้เกษตรกรกรและสถาบันเกษตรต้องเช่ายุ้งฉางหรือสถานที่เก็บข้าวเปลือกตามโครงการ มาเป็นการเก็บรักษาข้าวเปลือกหลักประกันไว้ในยุ้งฉาง หรือสถานที่เก็บของตนเองเท่านั้น โดยต้องปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกไม่ให้เสื่อมสภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ

แสดงความคิดเห็น