KnowledgeNewsSME News

ซีพี รั้งอันดับสุดท้ายหมวดค้าปลีก ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
แชร์

1Like1Vote รายงานผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจทางด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ใน 41 บริษัทองค์กรธุรกิจ ภายใต้ 5 อุตสาหกรรมหลัก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางออนไลน์ Survey โดยความร่วมมือกับ Bee Voice เสียงของลูกค้า และ Digital Business Consult

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 24 สิงหาคม 2561 จากประชาชนทุกกลุ่มอายุ ภูมิภาค การศึกษา อาชีพ เพศ และรายได้ ทั้งสิ้น 2,444 คน ซึ่งประชาชนทั้งหมดจะตอบทัศนคติในมุมมองด้าน CSR ทั้ง 6 มิติ ต่อทั้ง 41 บริษัท ใน 5 อุตสาหกรรมหลัก หากผู้ทำสำรวจไม่รู้จักบริษัท ไม่เคยใช้ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะไม่ถูกนับคะแนน บริษัท ในลักษณะของทัศนคติทั้ง 6 มิติ ประกอบด้วย

  • สินค้าหรือบริการของบริษัทมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา
  • บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี
  • บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีธรรมาภิบาล
  • ผู้บริหารมีจรรณยาบรรณ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • บริษัทมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
  • บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลสำรวจดังกล่าว ยังมีการจำแนกกลุ่มประชากรออกมา เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าของบริษัท, กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, กลุ่มที่เป็นทั้งลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, กลุ่มที่ไม่เป็นทั้งลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

ความน่าสนใจก็คือ ในกลุ่มของลูกค้าของบริษัท ที่วัดผลการทำ CSR ใน 6 มิติจากกลุ่มผู้บริโภคเมื่อได้มาเป็นลูกค้าของบริษัทแล้ว โดย 1Like1Vote พบว่า อันดับที่ออกมามีการปรับขึ้นลงต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม และแตกต่างกับอันดับในสายตาของผู้บริโภคทั่วไปก่อนหน้านี้ สะท้อนนัยยะสำคัญบางอย่างที่น่าสนใจไม่น้อย โดยผลอันดับออกมาดังนี้

กลุ่มของลูกค้าของบริษัท จาก บริษัทหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า อันดับที่ 1 คือ AIS อันดับที่ 2 คือ 3BB อันดับที่ 3 คือ CAT อันดับที่ 4 คือ TRUE อันดับที่ 5 DTAC และอันดับที่ 6 คือ TOT

กลุ่มลูกค้าของบริษัท จาก บริษัทหมวดธนาคาร พบว่า อันดับที่ 1 คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ อันดับที่ 2 คือ ธนาคารกรุงไทย อันดับที่ 3 คือ ธนาคารกสิกรไทย อันดับที่ 4 คือ ธนาคารออมสิน อันดับที่ 5 คือ ธนาคารทหารไทย อันดับที่ 6 คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อันดับที่ 7 คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย อันดับที่ 8 คือ ธนาคารกรุงเทพ และอันดับที่ 9 คือ ธนาคารธนชาต

กลุ่มลูกค้าของบริษัท จาก บริษัทหมวดค้าปลีกและค้าส่ง พบว่า อันดับที่ 1 คือ MAKRO อันดับที่ 2 คือ BIG C อันดับที่ 3 คือ CENTRAL อันดับที่ 4 คือ LOTUS  อันดับที่ 5 คือ ROBINSON อันดับที่ 6 คือ FAMILY MART อันดับที่ 7 คือ LAWSON108 และอันดับที่ 8 คือ CP ALL

กลุ่มลูกค้าของบริษัท จาก บริษัทหมวดอาหารและเครื่องดื่ม พบว่า อันดับที่ 1 คือ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อันดับที่ 2 คือ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด อันดับที่ 3 คือ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด อันดับที่ 4 คือ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) อันดับที่ 5 คือ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อันดับที่ 6 คือ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด อันดับที่ 7 คือ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด อันดับที่ 8 คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อันดับที่ 9 คือ บริษัท อาเจไทย จำกัด อันดับที่ 10 คือ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) อันดับที่ 11 คือ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) อันดับที่ 12 คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลุ่มลูกค้าของบริษัท จาก บริษัทหมวดรถยนต์ พบว่า อันดับที่ 1 คือ TOYOTA อันดับที่ 2 คือ HONDA อันดับที่ 3 คือ NISSAN อันดับที่ 4 คือ MAZDA อันดับที่ 5 คือ MITSUBISHI และอันดับที่ 6 คือ HYUNDAI

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังมีการจำแนกกลุ่มประชากร ที่มีในทัศนคติที่มีต่อทั้ง 41 บริษัท ในลักษณะของทัศนคติทั้ง 6 มิติต่อข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์, กลุ่มประชาชนภาพรวม, กลุ่มลูกค้าของบริษัท, กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, กลุ่มที่เป็นทั้งลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, กลุ่มไม่เป็นทั้งลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, กลุ่มลูกค้าของบริษัทอื่น, กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทอื่น, กลุ่มที่เป็นทั้งลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทอื่น, กลุ่มไม่เป็นทั้งลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทอื่น และกลุ่มเจนเนอเรชั่น เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น