Breaking NewsNewsSME News

เตรียมแก้ พ.ร.บ.หอพัก ปลดล็อกข้อจำกัดอายุผู้เช่าเกิน 25 ปี เช่าอยู่ได้

หอพัก
แชร์

พม. เตรียมแก้ พ.ร.บ. หอพัก ปลดล็อกข้อจำกัดอายุผู้เช่า เกิน 25 ปี สามารถเข้าอยู่ได้ พร้อมแก้ปัญหาการต่อใบอนุญาตของหอพักที่สร้างตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.2507 แต่ไม่สามารถต่อสัญญาได้

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวหลังจาก ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 2/2561 หารือถึง พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีการควบคุมเข้มงวดเกินไป โดยเฉพาะ ข้อกำหนดอายุผู้อยู่อาศัย ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปีเท่านั้น

แต่สภาพความเป็นจริงปัจจุบัน จำนวนนักเรียนนักศึกษาลดลงไปมาก จากปัญหาคนเกิดน้อยลง จำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้าอยู่อาศัยหอพักน้อย ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถประกอบกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้

ดังนั้น ที่ประชุมจึงพิจารณาเห็นควรแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยการเตรียมแก้ไขพ.ร.บ.หอพักฯ จะไม่กำหนดอายุและการศึกษาผู้อยู่อาศัย แต่จะกำหนดคุณสมบัติผู้พักอาศัยอายุเกิน 25 ปี ขึ้นไป เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในหอพัก เช่น เป็นผู้ที่อาศัยเดิม ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะไปจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติให้ชัดเจนต่อไป

ในส่วนปัญหาการต่อใบอนุญาตของหอพักที่สร้างตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.2507 แต่ไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ใน พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 เนื่องจากติดปัญหามาตรฐานอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง ส่งผลให้ขณะนี้มีหอพักที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวน 4,194 แห่งทั่วประเทศ ส่วนหอพักที่มีใบอนุญาตมีอยู่ 8,450 แห่ง ที่ประชุมจึงหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ หอพักสามารถขอรับใบอนุญาตตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ปลดล็อกการใช้กฎหมายดังกล่าว กับหอพักที่สร้างก่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ด้วยการให้วิศวกรเป็นผู้รับรองว่าอาคารมั่นคงแข็งแรง ก็สามารถมาขอต่อ ใบอนุญาตหอพักได้

อย่างไรก็ตามหลังมีการปรับปรุงกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว หากผู้ประกอบการยังไม่มาขอรับใบอนุญาต จะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย โดยมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 5,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ ยังมอบให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหอพัก การเปรียบเทียบและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.หอพักฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา และ ผู้ประกอบการเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการเร่งจัดทำร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.หอพัก ที่จะมีการแก้ไขประมาณ 2-3 มาตรา เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินงานหอพัก คาดว่าจะเสนอให้กฤษฎีกาพิจารณาได้ภายในเดือน ตุลาคม

ข่าวอื่นๆ คลิก

แสดงความคิดเห็น