NewsSME News

ผลงานประชารัฐ 3 ปี พัฒนา 4,000 กลุ่ม สร้างรายได้ otop โต 1.97 แสนล้าน

ประชารัฐ
แชร์

คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โชว์ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี พัฒนาชุมชน 4,000 กลุ่ม สร้างรายได้ otop โต 1.97 แสนล้าน

คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) นำโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน รวมถึงคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้แก่ คณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติ (คณะที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ำ) และเครือข่ายภาคเอกชน 14 แห่ง ได้ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี และแนวทางการขับเคลื่อน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เผยว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้ดำเนินการมากว่า 3 ปีแล้ว โดยมี 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวชุมชน ที่พัฒนาผ่าน 5 กระบวนการ คือ 1.การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2.การสร้างองค์ความรู้ 3.การตลาด 4.การสื่อสารการรับรู้ 5.การบริหารจัดการ และแนวคิดวิสาหกิจขนาดย่อย จัดตั้งเป็นบริษัท 76 จังหวัด

กว่า 3 ปี ที่ผ่านมา ความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทำเป็นบันได 3 ขั้น คือ

  1. สัมมาชีพ ทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการมา 5 ปีแล้ว ทั้งหมด 8,183 หมู่บ้าน สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพไป 27,271 หมู่บ้าน 995,370 ครัวเรือน สร้างรายได้กว่า 4,450 ล้านบาท
  2. โอท็อป รายได้แบ่งเป็น 3 ช่วง เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2546 ระยะเวลา 4 ปี เติบโต 11.03% ช่วงปี 2557-2560 มีรายได้เติบโตต่อเนื่องอย่างมาก 12-22.6% เป็นที่น่ายินดี ในช่วงรัฐบาลนี้ใช้เวลา 4 ปี โดยสิ้นเดือนกันยายน 2561 จะประมาณ 24% หมายถึงรายได้โอท็อปจะเติบโตถึง 1.97 แสนล้านบาท หรือเติบโต 2 เท่าตัว และปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการโอท็อป นวัตวิถี
  3. วิสาหกิจชุมชนสินค้า และการร่วมมือเครือข่ายต่าง ๆ เป็นการพัฒนาขั้นสูงสุด ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการมา 2 ปีเท่านั้น มีกลุ่มเป้าหมาย 4,101 กลุ่ม มีรายได้ 3,688 กลุ่ม มีรายได้สะสมกว่า 2,871 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์ 721,176 คน

ข่าวอื่นๆ คลิก

แสดงความคิดเห็น