Breaking NewsNewsSpecial Issue

ห้ามค้างคืนอุทยานแห่งชาติ “เกาะสิมิลัน”

แชร์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ห้ามค้างคืนอุทยานแห่งชาติ “เกาะสิมิลัน” ให้ไป-กลับ ได้เท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายและเสื่อมโทรมของธรรมชาติ

9 ต.ค. 61 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยระบุว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตระหนักถึงความเสื่อมโทรม ความเสียหายของปะการัง สัตว์น้ำ และระบบนิเวศ จากน้ำเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยวแบบพักค้างแรม จึงกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นแบบไป-กลับ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (7) และข้อ 5 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 ปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตสำหรับการบริการแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติประเภทกิจกรรมการดำน้ำลึก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค.2561

แสดงความคิดเห็น